21st station. Okabe22nd station. Fujieda23rd station. Shimada24th station. Kanaya25th station. Nissaka26th station.Kakegawa27th station. Fukuroi28th station. Mitsuke29th station. Hamamatsu30th station. Maisaka31st station. Arai32nd station. Shirasuka33rd station. Futagawa34th station. Yoshida35th station. Goyu36th station. Akasaka37th station. Fujikawa38th station. Okazaki39th station. Chiryu40th station. Narumi